Disclaimer en Privacyverklaring (AVG)

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze site
besteed is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q.
onjuist is. Fouten (in de gegevens verwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen
worden.

Ik kan er niet voor instaan dat gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel
waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt
aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige
(impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid ervan,
geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke
aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houd met het gebruik van
deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen.

Ik ben ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van
het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Met het oog hierop raad ik u aan inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te
verrichten voor het gebruik van informatie via mijn site. De informatie op deze site
wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met
onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Over jouw privacy
We beseffen dat veel bezoekers en gebruikers van websites bezorgd zijn over de
informatie die ze verstrekken en over hoe deze informatie wordt gebruikt en
behandeld. Deze privacyverklaring is ontwikkeld om hierin duidelijkheid te
verschaffen. Het gebruik van deze website geeft aan dat je ons privacybeleid zoals
beschreven in deze privacyverklaring hebt gelezen en aanvaard.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Trijnie Huls kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van
de diensten van Trijnie Huls, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website hebt verstrekt. Trijnie Huls kan de volgende
persoonsgegevens verwerken:

1. Jouw voor- en achternaam
2. Jouw telefoonnummer(s)
3. Jouw e-mailadres(sen)

De persoonsgegevens die je op deze website invult worden NIET opgeslagen in een
aan deze website verbonden database. Ze worden telkens slechts eenmalig per mail
naar mij verzonden, waarna de gegevens worden verwijderd door de server.

Waarom Trijnie Huls deze gegevens nodig heeft
Martin Reul verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te
kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail) te
kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Trijnie Huls jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Delen met anderen
Trijnie Huls verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Martin Reul en andere websites
Op de website van Martin Reul tref je links aan naar andere websites. Deze
privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links aan deze website zijn verbonden.

Gegegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw gegevens te raadplegen en/of corrigeren. Daarnaast heb je
het recht jouw gegevens te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot verwijdering
doen via het contactformulier. Trijnie Huls zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen
vier weken, op jouw verzoek reageren. Houd er rekening mee dat Trijnie Huls – net
als ieder ander Nederlands bedrijf – door de fiscus verplicht is gedurende zeven jaar
na een laatste factuur jouw gegevens in haar boekhouding opgenomen te houden.

Wijzigingen in de privacyverklaring
De wet wijzigt doorlopend en kan Trijnie Huls dwingen wijzigingen aan te brengen in
deze privacyverklaring. Wij adviseren je deze privacyverklaring regelmatig te
raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen
Trijnie Huls neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Trijnie
Huls maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als je de indruk hebt dat jouw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je
meer informatie wenst over de beveiliging van door Trijnie Huls verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met Trijnie Huls op via het contactformulier.